ریاست و معاونین

ریاست واحد   

آقای دکتر محمد حسن برهانی فر   

پست الکترونیک: borhanifar@kiau.ac.ir   

رزومه آکادمیک

Academic C.V

وب سایت ریاست

 

 

 

رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز

آقای مهدی فرزام نهاد

پست الکترونیک:

رزومه آکادمیک

Academic C.V

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع  

آقای دکتر علیرضا محمدی نژاد گنجی 

پست الکترونیک: alireza.ganji@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

وب سایت توسعه مدیریت و منابع 

دفتر برنامه ریزی و بودجه

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

آقای دکتر مرتضی خدابین

پست الکترونیک: m-khodabib@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

وب سایت آموزش

 

 

 

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی   

آقای دکتر ابراهیم اکبری

پست الکترونیکe.akbari@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

وب سایت امور دانشجویی

وب سایت امور فرهنگی

 

معاونت پژوهش و فناوری 

 آقای دکتر حامد ثابت 

پست الکترونیک: h-sabet@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

وب سایت پژوهش و فناوری

معاونت علوم پزشکی    

خانم دکتر منصوره تجویدی

پست الکترونیک: mansooreh.tajvidi@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

وب سایت معاونت علوم پزشکی

معاونت آموزش های عمومی و مهارتی( سما)

آقای دکتر حمید بذرپاچ

پست الکترونیک: 

وب سایت آموزشکده عالی سما