مجلات علمی و پژوهشی

کارشناس مربوطه در حوزه معاونت پژوهشی: خانم تقی خانی

مجلات علمی و پژوهشی:

فرم های لازم جهت راه اندازی مجلات علمی:

مدارک مورد نیاز و فرم های مربوط به پرداخت حق الزحمه مسئولین مجلات

بخشنامه ها