مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

 

دکتر محسن قنبری حقیقی