نشر کتاب

 

 کتاب های چاپ شده واحد کرج

لیست کتابهای در دست ترجمه و تالیف واحد کرج 

لیست کتابهای چاپ شده در سایر واحد های دانشگاهی 
 
لیست کتابهای در دست چاپ واحدهای دانشگاهی 
 
لیست کتابهای در دست ترجمه واحدهای دانشگاهی 
 
لیست کتابهای چاپ شده توسط اعضای هیات علمی واحد کرج در واحد های دانشگاهی و یا خارج از دانشگاه