مدیر دفتر پژوهش و فناوری

 

مدیر دفتر پژوهش و فناوری

آقای دکتر علیرضا هژبری، استاد، دکترای تخصصی فیزیک و عضو هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را در سال ۱۳۷۲ با واحد کرج آغاز نموده اند.

پست الکترونیکی: hojabri@kiau.ac.ir

روزمه فارسی

English Resume