اداره انتشارات

کارشناس مسئول اداره انتشارات: آقای مهندس رهی غفاریان

کتاب های چاپ شده واحد کرج

بخشنامه انتشار کتب در ابعاد بین المللی

آیین نامه تکمیلی انتشار و تشویق کتابهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی

قرارداد تالیف و ترجمه کتاب

بخشنامه حق الزحمه تالیف، ترجمه و داوری کتاب

فرم داوری کتاب

لیست کتابهای موجود در انبار مرکزی

تفکیک وظایف سیاستگذاری و اجرایی

فرم تایید چاپ کتاب

دریافت فونت B Nazanin

(فایلهای دریافتی را در مسیر Windows و در پوشه Font کپی نمائید.)

B Nazanin

B Nazanin Bold

نشر کتب ( تالیف و ترجمه ) :

الف) تایید چاپ کتاب در شورای پژوهشی دانشکده

ب) ارسال کلیه مدارک مبنی بر تایید چاپ کتاب در حوزه معاونت پژوهشی

ج) پس از تایید چاپ کتاب در حوزه معاونت پژوهشی:

۱- داوری کتاب

۲- ویراستاری علمی

۳- ویراستاری ادبی

طی مراحل چاپ:

صفحه آرایی و طراحی جلد

اخذ شابک

اخذ فیپا

اوزالید: پرداخت ۲۵٪ حق التالیف طبق بخشنامه سازمان مرکزی

چاپ: پرداخت ۷۵٪ حق التالیف طبق بخشنامه سازمان مرکزی

پرداخت تشویق کتب (تایف / ترجمه) طبق بخشنامه سازمان مرکزی:

کتابهایی که به نام دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شده‌اند تشویق می‌گردند.

اجرای بخشنامه تشویق از ابتدای سال ۱۳۸۷ الزامی است.