شماره های تماس

مراکز

شماره تلفن

معاون پژوهشی

34182736

مسئول دفتر معاونت پژوهشی

34182742

مدیر کل پژوهشی

34182745

مدیر دفتر ارتباط با صنعت

34182711

مدیر باشگاه پژوهشگران جوان

34182740

مدیر آزمایشگاه ها و تجهیزات

34182737-34182896

صورتجلسه پایان نامه ها

دانشکده های :  کشاورزی و منابع طبیعی، مدیریت و

حسابداری، ادبیات و علوم انسانی، علوم، دامپزشکی

34182694

صورتجلسه پایان نامه ها

دانشکده های : الهیات، حقوق و علوم سیاسی، روانشناسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی ، فنی

34182746

ابلاغیه پایان نامه ها

34182748

دفتر طرح و بودجه

34182694

طرح های تحقیقاتی

34182744

مقالات

34182399

تیم ها و انجمن ها

34182741

همایش ها و سفرهای خارجی 34182750
انتشارات ( کتب و مجلات) 34182893

آزمایشگاه ها

34182896