شماره های تماس

دفاتر

شماره تلفن

معاون پژوهش و فناوری

026-34182736

مسئول امور دفتری و دبیرخانه

026-34182738

مدیر کل پژوهش و تولید علم

026-34182745

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ( تیم ها و انجمن های علمی) 026-34182740
مدیر مرکز رشد واحد های فناور 026-34182239
کارشناس مرکز رشد واحد های فناور 026-34182746
مدیر خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی 026-34182737
کارشناس خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی 026-34182896
کارشناس ارتباط با صنعت و جامعه 026-34182711
رئیس امور پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی 026-34182748
کارشناس امور پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی 026-34182741
سرپرست اداره امور پژوهشی و انتشارات علمی 026-34182744
کارشناس انتشارات علمی 026-34182893
رئیس اداره امور اسناد و کتابخانه ها 026-34182439