همایش های ملی

فراخوان مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (تاریخ درج : 1 خرداد ماه 97)

New Aspects of Applied Biology (تاریخ درج: 9 اردیبهشت ماه 97)

کارگاه آموزشی نگارش مقالات علمی - پژوهشی و ISI  در علوم انسانی و اجتماعی (تاریخ درج: 9 اردیبهشت ماه 97)

کارگاه آموزشی اصول و ساختار نگارش مقاله علمی پژوهشی (تاریخ درج : 9 اردیبهشت ماه 97)

کارگاه آموزشی تربیت و سواد رسانه ای (تاریخ درج: 9 اردیبهشت ماه 97)

درسگفتار مبانی اقتصادسنجی عمومی (تاریخ درج: 9 اردیبهشت ماه 97)

The First International Iranian Tissue Engineering and Regenerative Medicine Congress (تاریخ درج: 9 اردیبهشت ماه 97)

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش (تاریخ درج اسفند ماه 96)

ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم . فنون بنیادین در جامعه (تاریخ درج بهمن ماه 96)

اولین همایش ملی یزد میراث جهانی (تاریخ درج بهمن ماه 96)

نخستین همایش ملی سبگ زندگی و سلامت (تاریخ درج بهمن ماه 96)

کارگاه آموزشی کاربست نظریه زمینه ای در تحقیق ( تاریخ درج بهمن ماه 96)

جشنواره ملی ایده ها و فرصت ها - پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی (تاریخ 13 درج  دی ماه 96)

دومین همایش بین المللی گرد و غبار  (تاریخ درج 13 دی ماه 96)

هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (تاریخ درج  13 دی ماه 96)

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان (تاریخ درج 2 آبان ماه 96)

اولین همایش ملی زنان و پیشرفت جامع (تاریخ درج 4 شهریور 96)

اولین همایش ملی زنان، بازآفرینی شهری و توسعه پایدار (تاریخ درج 4 شهریور 96) 

اطلاعیه سومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو (تاریخ درج 1 مرداد 96)

همایش ملی مهارت های ارتباطی ( برای کتابداران کتابخانه های عمومی ) ( تاریخ درج 7 خرداد 96)

فراخوان نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی ( دانش پژوهان و فناوران) ( تاریخ درج 7 خرداد 96)

فراخوان نخستین همایش ملی ارتباطات ورزشی ( تاریخ درج 17 اردیبهشت 96)

فراخوان دومین نشریات دانشجویی کشور (تاریخ درج:30 بهمن 95)