فرم های قبل از دفاع

 
  انتخاب زمینه پژوهشی برنامه علمی در سامانه پژوهشیار   فرمت pdf
icon_55.gif پایان نامه حوزه پزشکی در سامانه پژوهشیار فرمت pdf
icon_55.gif شرایط دفاع دانشجویان مقطع دکتری تخصصی برابر با بخشنامه سال98 فرمت pdf
icon_55.gif راهنمای پیش دفاع متمرکز دکتری فرمت pdf
icon_55.gif راهنمای پژوهشیار برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی فرمت pdf
icon_55.gif  راهنمای دانشجو در پژوهشیار فرمت pdf
icon_55.gif راهنمای استاد راهنما و مشاور در پژوهشیار فرمت pdf
icon_55.gif راهنمای رئیس دانشکده در پژوهشیار فرمت pdf
icon_55.gif راهنمای مدیر گروه در پژوهشیار فرمت pdf
icon_55.gif آموزش سامانه پژوهشیار 1 فرمت pdf
icon_55.gif آموزش سامانه پژوهشیار 2 فرمت pdf
icon_55.gif

فرم الف

فرمت word
icon_55.gif فرم شماره (1) فرم پایان نامه کارشناسی ارشد  و دکترا  مورد تصویب در  واحد کرج به انضمام فرم تعهد نامه فرمت word
icon_55.gif

فرم ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه تحصیلی (کارشناسی ارشد)

فرمت word
icon_55.gif فرم ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه تحصیلی (دکتری ) فرمت word
icon_55.gif

فرم شماره 3 - استاد راهنما و مشاور

فرمت word
icon_55.gif فرم ضمیمه  پایان نامه  کارشناسی ارشد و دکترا  ( مورد تصویب سازمانهای بیرون از واحد) فرمت word
icon_55.gif فرم تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه فرمت PDF
icon_55.gif منشور اخلاق پژوهش فرمت PDF