فرم های پس از دفاع

 

فرم های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای:

icon_55.gif

فرم ب فرمت word

icon_55.gif

 صورتجلسه دفاع (آموزشی) فرمت word

icon_55.gif

صورتجلسه دفاع (مالی) فرمت word
icon_55.gif  فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه فرمت word
icon_55.gif فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه فرمت word
icon_55.gif فرم تعهد نامه ارائه مقاله فرمت word
icon_55.gif فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه فرمت word
icon_55.gif  عدم ارائه مقاله فرمت word

 

فرم های دکتری تخصصی:

icon_55.gif

فرم ب فرمت word

icon_55.gif

 صورتجلسه دفاع (آموزشی) فرمت word

icon_55.gif

صورتجلسه دفاع (مالی) فرمت word
icon_55.gif  فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه فرمت word
icon_55.gif فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه فرمت word
icon_55.gif فرم تعهد نامه ارائه مقاله فرمت word
icon_55.gif فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه فرمت word
icon_55.gif   عدم ارائه مقاله فرمت word