فرم های پس از دفاع

فرم های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای:

 فرم ب فرمت word
 صورتجلسه دفاع (آموزشی) فرمت word
صورتجلسه دفاع (مالی) فرمت word
 فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه فرمت word
 فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه فرمت word
 فرم تعهد نامه ارائه مقاله فرمت word
 فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه فرمت word
 عدم ارائه مقاله فرمت word

 

فرم های دکتری تخصصی:

فرم خلاصه وضعیت تولیدات علمی پایان نامه دکتری تخصصی فرمت word
 فرم ب فرمت word
 صورتجلسه دفاع (آموزشی) فرمت word
 صورتجلسه دفاع (مالی) فرمت word
 فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه فرمت word
 فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه فرمت word
 فرم تعهد نامه ارائه مقاله فرمت word
 فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه فرمت word
 عدم ارائه مقاله فرمت word