آشنایی با سامانه های علم سنجی اعضاء هیات علمی

بخشنامه ها:

فرم اکسل خام تشویق مقالات(به روز رسانی 1400/03/17)

بخشنامه تشویق مقالات (به روز رسانی 99/5/1)

************

https://scholar.google.com

https://www.scopus.com

https://mjl.clarivate.com

https://orcid.org

https://www.researchgate.net

https://www.researcherid.com

سامانه اعتبارسنجی مجلات علمی http://impactfactor.ir

پرتال نشریات علمی کشور (وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری)

https://journals.msrt.ir
سامانه ارزیابی نشریات (دانشگاه آزاد اسلامی) http://eval.journals.iau.ir
بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور  https://journals.research.ac.ir
فهرست نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام https://mjl.isc.ac
نظام رتبه بندی (QS) https://www.topuniversities.com
نظام رتبه بندی سایمگو https://www.scimagojr.com
نظام رتبه بندی تایمز https://www.timeshighereducation.com
نظام رتبه بندی لایدن https://www.leidenranking.com