معاون پژوهش و فناوری

 

معاونت پژوهش و فناوری

    

آقای دکتر سید احسان شیرنگی  

پست الکترونیک: shirangi@kiau.ac.ir     

رزومه آکادمیک