دفتر معاونت پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری به عنوان یکی از اصلیترین بازوهای تحقیقاتی، علمی و اجرایی واحد، از سال  1376 فعالیت خود را آغاز کرده است. این معاونت با پنج زیر مجموعه خود، کلیه امور مربوط به تحقیقاتو پژوهش، طرح برنامه و بودجه، ارتباط با صنعت، بورسیهها، انتشار کتاب و نشریهها، برگزاری هماندیشیها و سخنرانیهای علمی، ایجاد تسهیلات برای برقراری سفرهای علمی و فرصتهای مطالعاتی، تاسیس و تجهیز کتابخانهها، آزمایشگاهها و کارگاهها و امور سمعیبصری و همچنین مکانیزه کردن بخش های مختلف دانشگاه با سیستم رایانه و مرتبط شدن با شبکه اینترنت را بر عهده دارد.