تاریخچه معاونت پژوهش

معاونت پژوهشی و برنامه ریزی به عنوان یکی از اصلی ترین بازوهای تحقیقاتی ، علمی و اجرایی واحد ، از سال 1376 فعالیت خود را آغاز کرده است. این معاونت با پنج زیر مجموعه خود ، کلیه امور مربوط به تحقیقات و پژوهش ، تولید علم ، ارتباط با صنعت ، آزمایشگاه ها و کارگاه ها ، انتشار کتاب و نشریه ها ، برگزاری هم اندیشی ها و سخنرانیهای علمی ، ایجاد تسهیلات برای برقراری سفرهای علمی و فرصتهای مطالعاتی ، تاسیس و تجهیز کتابخانه ها ،  را بر عهده دارد.

معاون پژوهشی واحد از مهر 98 - تاکنون

نام و نام خانوادگی: حامد ثابت

رتبه دانشگاهی : دانشیار

 مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 

 رشته تحصیلی : مهندسی مواد و متالوژی

معاون پژوهشی واحد از  اردیبهشت 97 - شهریور 98

نام و نام خانوادگی: سید احسان شیرنگی

رتبه دانشگاهی : استادیار

 مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 

 رشته تحصیلی : سازه‌های آبی 

معاون پژوهشی واحد از   تیر 95 - فروردین 97

نام و نام خانوادگی: رضا عزتی

رتبه دانشگاهی : استاد

 مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 

 رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی _ آنالیز عددی 

معاون پژوهشی واحد از اسفند 92 - تیر ماه  95

نام و نام خانوادگی: احمد جهان لتیباری

رتبه دانشگاهی : استاد

 مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 

 رشته تحصیلی : مهندسی کاربرد چوب 

معاون پژوهشی واحد از نیمه 91  تا  اسفند ماه 92

نام و نام خانوادگی: سید احسان شیرنگی

رتبه دانشگاهی : استادیار

 مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 

 رشته تحصیلی : سازه‌های آبی 

معاون پژوهشی واحد از نیمه اول 89 تا نیمه اول 91

نام و نام خانوادگی: عباس احمدی

رتبه دانشگاهی : استاد

 مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 

 رشته تحصیلی : شیمی     

معاون پژوهشی واحد از نیمه دوم 85  تا نیمه اول 89

نام و نام خانوادگی:  مهران روح‌نیا

رتبه دانشگاهی : استاد

مدرک تحصیلی : دکتری    تخصصی

رشته تحصیلی : علوم صنایع چوب و کاغذ        

معاون پژوهشی و برنامه ریزی از نیمه اول 84  تا  نیمه دوم 85

نام و نام خانوادگی : داود حبیبی

رتبه دانشگاهی : دانشیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی :فیزیولوژی گیاهان زراعی

معاون پژوهشی و برنامه ریزی از اواخر 81   تا  آخر 83

نام و نام خانوادگی : جلیل وند یوسفی  

رتبه دانشگاهی :

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : میکروب شناسی