تاریخچه معاونت پژوهش

معاونت پژوهشی و برنامه ریزی به عنوان یکی از اصلی ترین بازوهای تحقیقاتی ، علمی و اجرایی واحد ، از سال 1376 فعالیت خود را آغاز کرده است. این معاونت با پنج زیر مجموعه خود ، کلیه امور مربوط به تحقیقاتو پژوهش ، طرح برنامه و بودجه ، ارتباط با صنعت ، بورسیهها ، انتشار کتاب و نشریهها ، برگزاری هماندیشیها و سخنرانیهای علمی ، ایجاد تسهیلات برای برقراری سفرهای علمی و فرصتهای مطالعاتی ، تاسیس و تجهیز کتابخانهها ، آزمایشگاهها و کارگاهها و امور سمعی بصری و همچنین مکانیزه کردن بخش های مختلف دانشگاه با سیستم رایانه و مرتبط شدن با شبکه اینترنت را بر عهده دارد .

معاون پژوهشی واحد از  از اردیبهشت 97 - .... 

دکتر سید احسان شیرنگی، استادیار، دکترای سازه‌های آبی و عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را در سال 1382 با واحد کرج آغاز نمودند.

معاون پژوهشی واحد از  از تیر 95 - فروردین 97

آقای دکتر رضا عزتی، استاد، دکترای تخصصی ریاضی کاربردی _ آنالیز عددی و عضو هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را در سال 1381با واحد آغاز نمودند.

معاون پژوهشی واحد از اسفند 92 - تیر ماه 95

آقای دکتر احمد جهان لتیباری، استاد، دکترای تخصصی مهندسی کاربرد چوب و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را در سال 1377با واحد آغاز نمودند.

معاون پژوهشی واحد از نیمه 91  تا  اسفند ماه 92

آقای دکتر سید احسان شیرنگی، استادیار، دکترای سازه‌های آبی و عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را در سال 1382با واحد آغاز نمودند.

معاون پژوهشی واحد از نیمه اول 89 تا نیمه اول 91

نام و نام خانوادگی: عباس احمدی

رتبه دانشگاهی : دانشیار

 مدرک تحصیلی : دکتری Ph.D  

 رشته تحصیلی : شیمی     

معاون پژوهشی واحد از نیمه دوم 85  تا نیمه اول 89

نام و نام خانوادگی:  مهران روح‌نیا

آدرس پست الکترونیکی mehran.roohnia@kiau.ac.ir  

رتبه دانشگاهی : دانشیار

مدرک تحصیلی : دکتری Ph.D 

رشته تحصیلی : علوم صنایع چوب و کاغذ        

معاون پژوهشی و برنامه ریزی از نیمه اول 84  تا  نیمه دوم 85

نام و نام خانوادگی : داود حبیبی

تاریخ تولد : 1344

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی Ph.D ، رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ( مرکز اهواز ) ، 1381

معاون پژوهشی و برنامه ریزی از اواخر 81   تا  آخر 83

نام و نام خانوادگی : جلیل وند یوسفی