مقالات

کارشناس مربوطه در حوزه معاونت پژوهشی: خانم تقی خانی

بخشنامه ها:

نحوه آدرس دهی مقالات

متمم بخشنامه تشویق مقالات

بخشنامه جدید تشویق مقالات

JRK در مجلات ISI 2016

فرم های لازم جهت دریافت تشویق مقاله

فرم مجوز تشویق مقالات

فرم تعهدنامه تشویق مقالات و فرم ارزشیابی مقالات (به روز رسانی 18/10/96)

سنجش اعتبار مجلات

 

مقالات استادان

مقالات دانشجویان و کارمندان

نحوه نگارش صحیح مقالات بین المللی به همراه استاندارد مقالات چاپ شده در مجلات علمی